Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika eesmärgiks on anda ülevaade, kuidas OÜ Corrigo (edaspidi Corrigo Estetica) kasutab ja kaitseb klientide isikuandmeid, kuidas ja mis eesmärgil Corrigo Estetica töötleb ja millised on inimese õigused seoeses tema isikuandmete töötlemisega.

Corrigo Estetica rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Isikuandmete töötlemine Corrigo Esteticas toimub seaduses sätestatud alustel ning vastavalt andmekaitse eeskirjadele ja asutuse privaatsuspoliitikale. Corrigo Estetica andmed säilitatakse seaduse poolt ette nähtud perioodiks või ajaks, mis on vajalik teenuse läbiviimiseks.

Corrigo Estetica kodulehekülje tavapärane kasutamine on võimalik ilma isikuandmeid sisestamata. Mõningal juhul, kus isikuandmed siiski kogutakse (nt. e-posti aadress või kontaktandmed), toimub isikuandmete jagamine kasutaja poolt vaid vabatahtlikult ning väga väikeses ulatuses. Kogutud isikuandmeid ei edastata ühelegi teisele osapoolele ilma eelneva kasutajapoolse kirjaliku nõusolekuta.

Isikuandmete kaitse seaduse (edaspidi IKS) § 5 kohaselt on isikuandmete töötlemine iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Patsiendil on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjektile kuuluvad õigused kohalduvate andmekaitse eeskirjadega nõutud ulatuses. Need õigused hõlmavad:

  • ligipääsu taotlemist oma isikuandmetele
  • koopia saamist oma isikuandmetest
  • ebaõigete või mittetäielike isikuandmete korrigeerimist
  • isikuandmete kustutamist
  • isikuandmete töötlemise piiramist
  • isikuandmete ülekandmist
  • vastuväite esitamist isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õiguspärasel huvil ning mida töödeldakse otseturunduse eesmärgil

Andmekaitset puudutavate küsimuste ja õiguste kasutamiseks palume pöörduda eraldi OÜ Corrigo andmekaitse spetsialisti poole, kelleks on Tatjana Mihhailova email: tatjana.mihhailova@corrigo.ee

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Corrigo Estetica jätab endale vajadusel õiguse privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kliiniku veebilehel www.corrigoestetica.ee

Broneeri aeg kohe

Ootame sind konsultatsioonile

+372 333 1100 | estetica@corrigo.ee

NB! Veendu, et oled saanud broneeringu kinnituse!
Kui broneeringu kinnitus ei ole Sinuni jõudnud, palun anna meile sellest teada.